Bridgeport
Mono Lake
Mono Lake 
L to R:
Ocean Beach / San Diego Zoo / Point Loma
Point Loma Lighthouse
Presidio Site (San Diego)
Presidio Site (San Diego)
Old Town Cemetery (San Diego)
San Diego Bay
San Diego Bay
L to R:
Cupeño Trail of Tears Cemetery / Julian, CA
Back to Top